Medezeggenschapsraad obs de Hasselbraam Deurne

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personele geleding). De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders van OBS de Hasselbraam. Samen met de teamleden wordt er 6x per jaar overleg gepleegd over het schoolbeleid. De MR heeft twee soorten rechten, namelijk adviesrecht en instemmingsrecht. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De directeur heeft een adviserende rol.

Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten beiden instemmen met het schoolplan en de schoolgids. De ouders in de MR hebben instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Het personeel heeft hierin adviesrecht.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data staat in de kalender. U kunt contact opnemen via mr.hasselbraam@platoo.nl