Verlofaanvraag

Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Wilt u verlof aanvragen, dan dient dit via de schoolapp te worden aangevraagd. Als de aanvraag verlof vanwege gewichtige omstandigheden 10 dagen of minder in een schooljaar bedraagt, beslist de directeur. Is de aanvraag meer dan 10 dagen in een schooljaar dan overlegt de directeur met leerplichtambtenaar van de gemeente Deurne. In dit geval beslist de leerplichtambtenaar.
 
Verlof in geval van “andere gewichtige omstandigheden”
Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
 
  • Een verhuizing van het gezin.
  • Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad;
  • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur).
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m 4e graad.
  • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.
  • Vakantie onder schooltijd is niet mogelijk
 
Er is slechts één uitzondering: als het kind tijdens geen enkele schoolvakantie met zijn ouders op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voor info neemt u contact op met directeur Erika Spreen
Wij melden (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim rondom schoolvakanties (een dag eerder op vakantie gaan of een dag later terugkomen) bij leerplicht.

Voor meer informatie:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht