Visie

Onze visie op onderwijs  
Met onze visie willen we laten zien waar we voor staan, hoe onze kijk op het onderwijs is. We hebben de visie opgebouwd op basis van 4 onderdelen: 
'Het hogere doel': waarom bestaan we? 
'Kernwaarden': waar we voor staan! 
'Kernkwaliteiten': waar we echt goed in zijn! 
'Het gewaagde doel': waar we heen gaan, wat is onze ambitie?
 
'Het hogere doel'
Op OBS de Hasselbraam wordt een hoger doel nagestreefd met het onderwijs. Kinderen die bij ons op school hebben gezeten hebben de beschikking over een goed gevulde gereedschapskist om hun leven verder vorm te geven. Deze gereedschapskist kunnen kinderen gebruiken om een goede plek te vinden in de maatschappij, waarbij ze zichzelf kunnen zijn.  
Onze kinderen hebben geleerd om samen te werken. Ze staan open voor een ander, helpen een ander en hebben iets over voor elkaar. Zij hebben geleerd om hun eigen gedrag en het gedrag van een ander te begrijpen. En zij weten hoe ze hun eigen gedrag kunnen sturen. Kinderen die op OBS de Hasselbraam hebben gezeten kennen zichzelf.  
Zij zetten hun vaardigheden en kennis van rekenen en taal in. Zij begrijpen de wereld om hen heen omdat ze kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur, techniek en verkeer. Met al deze kennis en vaardigheden in hun gereedschapskist kunnen zij hun leven vormgeven zoals zij willen.  
OBS de Hasselbraam de school waar we samen werken, leren en (be-)even!  
De leerkracht heeft in dit belangrijke proces de rol van expert en stimulator en staat model voor zijn leerlingen. Dit alles met het doel het beste in elk kind naar boven te halen.   'De drie Kernwaarden' 
Dit zijn zaken die we collectief goed en juist vinden, waar we naar streven en waar we voor staan. Op OBS De Hasselbraam staan drie kernwaarden centraal: Betrokkenheid, Ontwikkeling en Eigenheid. Vanuit deze kernwaarden werken wij aan onderwijs van hoge kwaliteit.  
Betrokkenheid: Wij zijn betrokken bij de relatie tussen mensen groot en klein én bij de taken die zowel de kinderen, het team als ouders hebben.  
Ontwikkeling: Ontwikkeling van wie je bent, wat je kunt en wat je weet, voor iedereen.  
Eigenheid: Eigenheid in persoonlijkheid en in onderwijs.  
Hoe zien deze kernwaarden eruit op OBS de Hasselbraam? 
Op OBS De Hasselbraam staan we open voor iedereen. De relatie is de basis van waaruit we werken. Daarom zijn we geïnteresseerd in de ander. Samenwerken is een middel en een doel voor ons. Het is een middel om eigenaarschap en zelfsturing actief te stimuleren en om probleemoplossend aan de slag te gaan. Het is een doel want het is ook een vaardigheid die kinderen later kunnen gebruiken.  
Betrokkenheid  
We zijn ook betrokken bij dat wat om ons heen gebeurt, daarom speelt actualiteit een belangrijke rol in ons onderwijs. Wereld oriënterende vakken en techniek worden in een betekenisvolle context aangeboden.  
Ontwikkeling  
De ontwikkeling van kinderen en leerkrachten wordt structureel gevolgd. Net zoals leerkrachten, hebben ook kinderen een actieve rol in hun eigen ontwikkeling. Wij leren door te doen. Dat vraagt een afgestemd aanbod in alle groepen, waarbij alle leerlijnen aandacht krijgen. De leerkracht staat model en is expert op het gebied van leren. De instructies zijn van hoge kwaliteit en er is een duidelijke zorgstructuur.  
Eigenheid  
Iedereen mag zijn en durft te zijn wie hij/zij is en dit wordt gerespecteerd en gewaardeerd. Startpunt is het niveau van kinderen waarbij gestreefd wordt naar een passend aanbod voor iedereen. Er is naast rekenen en taal ruimte voor andere vakgebieden. Ieders talenten en interesses worden actief ontwikkeld. Kinderen worden gestimuleerd om vanuit intrinsieke motivatie te werken.  
'Kernkwaliteiten' 
Kernkwaliteiten zeggen iets over waar wij als team echt goed in zijn. Om onderwijs van hoge kwaliteit, zoals beschreven in onze kernwaarden, te geven hebben wij de volgende eigenschappen:  
Wij zijn een team dat met verantwoordelijkheid en gedrevenheid samenwerkt om ons doel te bereiken. Samenwerken betekent ook flexibel zijn, vertrouwen hebben in elkaar en open staan voor inbreng van de ander. Net als onze leerlingen zijn wij stuk voor stuk uniek, hebben we allemaal onze sterke kanten. Vanuit deze originaliteit en gezamenlijke kwaliteit zoeken wij naar mogelijkheden om ieder kind te bieden wat het nodig heeft. Wij creëren een sfeer van openheid en veiligheid die voelbaar is op iedere schooldag. De deur staat altijd open, iedereen mag zichzelf zijn. In gesprek met elkaar streven wij naar de optimale ontwikkeling van ieder kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.   
 
'Het gewaagde doel'
Om het hogere doel te bereiken en onderwijs van hoge kwaliteit te garanderen hebben wij ons onderwijsconcept aangescherpt naar de huidige tijd, passend bij onze kinderen. Het onderwijsconcept op OBS De Hasselbraam is herkenbaar aan Betrokkenheid, Ontwikkeling en Eigenheid.   Als wij ons gewaagd doel hebben bereikt dan: 
- Zie je kinderen en team actief (samen) werken aan hun leerdoelen. 
- Dan werken zij groepsoverstijgend. 
- Zijn zij handelend bezig. 
- Zijn zij bewust bezig met het behalen van een leerdoel waar zij zelf ook iets over hebben te zeggen. 
- Hebben zij een rol in het bijhouden van hun leerresultaten. 
- Hebben zij een vaste groep en een vaste leerkracht waar zij steeds naar terugkeren. 
- Ontwikkelen ze zichzelf als persoon en durven zichzelf te laten zien. 
- Komen zij met plezier naar school. 
- En tenslotte zijn de kinderen klaar om de volgende stap te zetten in hun leven door uit te stromen naar het Voortgezet Onderwijs, naar een niveau dat bij hen past.  
Onze visie op met elkaar werken  
Als team ontwikkelen wij ons continu; we zijn nooit uitgeleerd. Onze school – en daarmee dus ook wijzelf - is volop in beweging. We werken als school op basis van ‘relatie’ met elkaar. Als we kinderen het beste van onszelf willen geven als leerkracht is het voor ons van groot belang dat we goed met elkaar omgaan. We kennen elkaar goed op professioneel en persoonlijk vlak. Daarnaast nemen we verantwoordelijkheid voor onze ontwikkeling door transparant met elkaar te communiceren, ontwikkelingen samen vorm te geven, samen voor te bereiden in onze units en ons bij te scholen en op die manier eigenaarschap te creëren. Eigenheid in het werken met elkaar, krijgt vorm door taken zoveel mogelijk op basis van talenten, kwaliteiten en affiniteit in te vullen, net zoals we dat nastreven voor onze leerlingen.  
De kwaliteit van de leerkrachten wordt gewaarborgd doordat we aansluiten bij het competentieprofiel van PlatOO waarin de rol van de leerkracht is beschreven vanuit de zeven competenties voor leerkrachten . Deze vormt weer onderdeel van het Integraal Personeelsbeleid van PlatOO.  
Onze visie op de relatie met ouders  
Wij zien ouders in de eerste plaats als mensen die de ontwikkeling van hun kind met ons delen vanuit vertrouwen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen als het gaat om de opvoeding van hun kind. Als school zijn wij de professionals op het gebied van onderwijs; gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van het kind. Ieder hebben we onze eigen, unieke rol in deze relatie.  
De invulling van deze relatie is volop in beweging. Op welke wijze betrekken we ouders, communiceren we met hen en trekken we samen op? Dit zijn vragen die we onszelf en ouders stellen. Wij streven een goede band met onze ouders na. Daarbij vinden we het belangrijk dat ouders zich welkom voelen in onze school en dat we als team gemakkelijk aan te spreken zijn.  
In onze schoolgids en op onze website hebben we beschreven op welke wijze ouders participeren en betrokken zijn bij tal van activiteiten in en om onze school.